سلوم بر همه!
من کوثرم و فرام یزد!
اول دبیرستان سمپاد!
عشخ ریاضی و مهندسی نرم افزار MIT فقط!

----------------------------------------------------------
آبی :)